ผลงาน

Course

ผลงาน


นวัตกรรม 4 ดาว ในกิจกรรมเพิ่มศักยภาพและมาตรฐานบุคลากรอุดมศึกษา : บ่มเพาะและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม

นางสาวชุติมา โรจจวัฒน์ รหัส 61 นางสาวพรทิพา ศรีบุญจิตร์ รหัส 61

สรุปรางวัลจากการแข่งขัน

 สาขาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 

ปีการศึกษา 2562 ( สิงหาคม 2562- กรกฎาคม 2563)

ข้อมูล

รายละเอียด

ชื่อ – นามสกุล  รหัสนักศึกษา (กรณีเป็นทีมให้ส่งรายชื่อทุกคน)

นางสาวชุติมา โรจจวัฒน์ รหัส 61

นางสาวพรทิพา ศรีบุญจิตร์ รหัส 61

อาจารย์ที่ปรึกษาทีม อาจารย์กนกวรรณ สกุลทรงเดช

สาขาวิชา

การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

ปีการศึกษาที่ได้รับรางวัล

2562

ชื่อรางวัล

นวัตกรรม 4 ดาว

ผลงาน intelligent helmet (หมวกกันน็อคอัจฉริยะ)

โครงการ หรือ งานที่จัด

ในกิจกรรมเพิ่มศักยภาพและมาตรฐานบุคลากรอุดมศึกษา : บ่มเพาะและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม

 

หน่วยงานที่จัด

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

 

วันที่ได้รับรางวัล

4-6 กุมภาพันธ์ 2563

สถานที่รับรางวัล

ศูนย์ประชุม ไบเทคบางนา กรุงเทพฯ

Links ข่าว

https://www.chonburi.spu.ac.th/gallery/viewGallery/12628/

เรียนโลจิสติกส์ เส้นทางอาชีพหลากหลาย ไม่ตกงาน รองรับภาคธุรกิจอุตสาหกรรมของประเทศ

เรียนในสิ่งที่ใช่ เข้าใจในสิ่งที่ต้องการ เรียนโลจิสติกส์ ศรีปทุม ชลบุรี


สมัครเรียน