ผลงาน

Course

ผลงาน


รางวัลชมเชย การแข่งขันทักษะวิชาชีพด้านโลจิสติกส์ ครั้งที่ 2 (The Smart Logistics Practices Award 2018)

รางวัลชมเชย การแข่งขันทักษะวิชาชีพด้านโลจิสติกส์ ครั้งที่ 2 (The Smart Logistics Practices Award 2018)

ข้อมูล

รายละเอียด

ชื่อ – นามสกุล  รหัสนักศึกษา (กรณีเป็นทีมให้ส่งรายชื่อทุกคน)

ทีมที่ 1
1.นางสาวขวัญสุดา เฉลยญาณ

2.นางสาววีรวรรณ วระบุตร

3.นางสาวสิรินรัตน์ ย่องใย

4.นางสาวบุตรกาญจน์ เหลาชัย

นักศึกษาชั้นปีที่ 4

ดร.สายชล ปิ่นมณี

อ.สุดีพร ฉันท์เฉลิมพงศ์

อาจารย์ที่ปรึกษาประจำทีม

 

ทีมที่ 2

1.นางสาวพิมพ์ชนก ศรีสัมฤทธิ์

2.นางสาวจุฑามาศ สุขหนา

3.นางสาวธณิชา ภู่หลง

4.นางสาวยุพารัตน์ อินทะนัย

นักศึกษาชั้นปีที่ 3

อ.จิราวรรณ เนียมสกุล

อ.อมรรัตน์ หมื่นจิตน้อย

อาจารย์ที่ปรึกษาทีม

สาขาวิชา

การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

ปีการศึกษาที่ได้รับรางวัล

2560

ชื่อรางวัล

รางวัลชมเชย

โครงการ หรือ งานที่จัด

การแข่งขันทักษะวิชาชีพด้านโลจิสติกส์ ครั้งที่ 2 (The Smart Logistics Practices Award 2018)

หน่วยงานที่จัด

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษ์ภูวนารถ ร่วมกับเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการด้านโลจิสติกส์ระดับคณะวิชา

วันที่ได้รับรางวัล

23 มกราคม 2561

สถานที่รับรางวัล

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษ์ภูวนารถ กทม.

เรียนโลจิสติกส์ เส้นทางอาชีพหลากหลาย ไม่ตกงาน รองรับภาคธุรกิจอุตสาหกรรมของประเทศ

เรียนในสิ่งที่ใช่ เข้าใจในสิ่งที่ต้องการ เรียนโลจิสติกส์ ศรีปทุม ชลบุรี


สมัครเรียน