ผลงาน

Course

ผลงาน


ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมอบรม Leadership Development Program รุ่น 46

นายจตุรพร ศักดิ์ศรีสิทธิชัย

สรุปรางวัลจากการแข่งขัน

 สาขาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน  คณะบริหารธุรกิจ

ปีการศึกษา 2558 ( สิงหาคม 2558- กรกฎาคม 2559)

 

ข้อมูล

รายละเอียด

ชื่อ – นามสกุล  รหัสนักศึกษา (กรณีเป็นทีมให้ส่งรายชื่อทุกคน)

นายจตุรพร ศักดิ์ศรีสิทธิชัย ชั้นปีที่ 4

สาขาวิชา

การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

ปีการศึกษาที่ได้รับรางวัล

2558

ชื่อรางวัล

ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมอบรม

โครงการ หรือ งานที่จัด

“Leadership Development Program” รุ่น 46

หน่วยงานที่จัด

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด(มหาชน)

วันที่ได้รับรางวัล

ระหว่างวันที่ 1-3 กรกฎาคม 2559 (ร่วมโครงการเข้าค่าย)

สถานที่รับรางวัล

ธาราปาร์ค แจ้งวัฒนะ จ.นนทุบรี

เรียนโลจิสติกส์ เส้นทางอาชีพหลากหลาย ไม่ตกงาน รองรับภาคธุรกิจอุตสาหกรรมของประเทศ

เรียนในสิ่งที่ใช่ เข้าใจในสิ่งที่ต้องการ เรียนโลจิสติกส์ ศรีปทุม ชลบุรี


สมัครเรียน