ผลงาน

Course

ผลงาน


ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ ?Leadership Development Program?

1.นายวัชระ แตงไทย 2.นายลัทธพล จิตรอ่อนน้อม 3.นางสาวพลอยเพชรัตน์ ทรัพย์บริบูรณ์

สรุปรางวัลจากการแข่งขัน

 สาขาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน  คณะบริหารธุรกิจ

ปีการศึกษา 2556

ข้อมูล

 

ชื่อ – นามสกุล  รหัสนักศึกษา (กรณีเป็นทีมให้ส่งรายชื่อทุกคน)

1.นายวัชระ แตงไทย 54714876

2.นายลัทธพล จิตรอ่อนน้อม 54703771

3.นางสาวพลอยเพชรัตน์ ทรัพย์บริบูรณ์ 54700430

สาขาวิชา

การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

ปีการศึกษาที่ได้รับรางวัล

ปีการศึกษา 2555

ชื่อรางวัล

ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ

โครงการ หรือ งานที่จัด

“Leadership Development Program”

หน่วยงานที่จัด

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด(มหาชน)

วันที่ได้รับรางวัล

19 พฤษภาคม 2557

สถานที่รับรางวัล

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด(มหาชน)

เรียนโลจิสติกส์ เส้นทางอาชีพหลากหลาย ไม่ตกงาน รองรับภาคธุรกิจอุตสาหกรรมของประเทศ

เรียนในสิ่งที่ใช่ เข้าใจในสิ่งที่ต้องการ เรียนโลจิสติกส์ ศรีปทุม ชลบุรี


สมัครเรียน