ผลงาน

Course

ผลงาน


รางวัลชนะเลิศ การประกวดออกแบบพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ระดับชาติ เพื่อการจัดจำหน่าย "PACKAGING DESIGN CONTEST 2021

ธนธรณ์ รามศิริ 62711809 ศุภากร ขยิ่ม 62710020 จิรวัฒน์ เหรียญศิริ 62706280 อาจารย์ที่ปรึกษาทีม ผศ.ดร.วีรวิชญ์ เลิศไทยตระกูล

สรุปรางวัลจากการแข่งขัน

 สาขาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 

ปีการศึกษา 2563 ( สิงหาคม 2563- กรกฎาคม 2564)

ข้อมูล

รายละเอียด

ชื่อ – นามสกุล  รหัสนักศึกษา (กรณีเป็นทีมให้ส่งรายชื่อทุกคน)

ธนธรณ์ รามศิริ 62711809 

ศุภากร ขยิ่ม  62710020

จิรวัฒน์ เหรียญศิริ 62706280

อาจารย์ที่ปรึกษาทีม ผศ.ดร.วีรวิชญ์ เลิศไทยตระกูล

สาขาวิชา

การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

ปีการศึกษาที่ได้รับรางวัล

2563

ชื่อรางวัล

รางวัลชนะเลิศ

โครงการ หรือ งานที่จัด

การประกวดออกแบบพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ระดับชาติ เพื่อการจัดจำหน่าย "PACKAGING DESIGN CONTEST 2021

 

หน่วยงานที่จัด

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

 

วันที่ได้รับรางวัล

24 กุมภาพันธ์ 2564

สถานที่รับรางวัล

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

 

Links ข่าว

https://www.chonburi.spu.ac.th/gallery/viewGallery/12788/

เรียนโลจิสติกส์ เส้นทางอาชีพหลากหลาย ไม่ตกงาน รองรับภาคธุรกิจอุตสาหกรรมของประเทศ

เรียนในสิ่งที่ใช่ เข้าใจในสิ่งที่ต้องการ เรียนโลจิสติกส์ ศรีปทุม ชลบุรี


สมัครเรียน