ผลงาน

Course

ผลงาน


รางวัลชมเชย การแข่งขันทักษะทางวิชาการ กิจกรรมเครือข่ายความร่วมมือด้านโลจิสติกส์ (MOU) ระดับคณะวิชา การประกวดแข่งขันจัดบูทนิทรรศการ เผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่น ครั้งที่ 2 (การประยุกต์ศาสตร์การจัดการโลจิสติกส์กับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น)

1.น.ส.สุชานาถ ศิริชัย 2.นายมงคลชัย ทองคำ 3.นายกฤษฎา วงศ์พงษ์คำ 4.นายธิติวัฒน์ พิสิทธิ์พรธนา 5.นายสรวิศ สิงห์บัวขาว

สรุปรางวัลจากการแข่งขัน

 สาขาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน  คณะบริหารธุรกิจ

ปีการศึกษา 2559 ( สิงหาคม 2559- กรกฎาคม 2560)

ข้อมูล

รายละเอียด

ชื่อ – นามสกุล  รหัสนักศึกษา (กรณีเป็นทีมให้ส่งรายชื่อทุกคน)

1.น.ส.สุชานาถ ศิริชัย

2.นายมงคลชัย ทองคำ

3.นายกฤษฎา วงศ์พงษ์คำ

4.นายธิติวัฒน์  พิสิทธิ์พรธนา

5.นายสรวิศ สิงห์บัวขาว

สาขาวิชา

การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

ปีการศึกษาที่ได้รับรางวัล

2559

ชื่อรางวัล

รางวัลชมเชย

โครงการ หรือ งานที่จัด

การแข่งขันทักษะทางวิชาการ กิจกรรมเครือข่ายความร่วมมือด้านโลจิสติกส์ (MOU) ระดับคณะวิชา การประกวดแข่งขันจัดบูทนิทรรศการ เผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่น ครั้งที่ 2

 (การประยุกต์ศาสตร์การจัดการโลจิสติกส์กับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น)

 

หน่วยงานที่จัด

วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก

วันที่ได้รับรางวัล

23 กุมภาพันธ์ 2560

สถานที่รับรางวัล

วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก

เรียนโลจิสติกส์ เส้นทางอาชีพหลากหลาย ไม่ตกงาน รองรับภาคธุรกิจอุตสาหกรรมของประเทศ

เรียนในสิ่งที่ใช่ เข้าใจในสิ่งที่ต้องการ เรียนโลจิสติกส์ ศรีปทุม ชลบุรี


สมัครเรียน