ผลงาน

Course

ผลงาน


รางวัลชมเชย การประกวดคลิปวิดีโอ 2020 Social Responsibility

นางสาวชุติมา โรจจวัฒน์ 61700904 นางสาวพรทิพา ศรีบุญจิตร์ 61700202 นางสาวนันทวัน บุตรเกตุ 61711061

สรุปรางวัลจากการแข่งขัน

สาขาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 

ปีการศึกษา 2563 ( สิงหาคม 2563- กรกฎาคม 2564)

ข้อมูล

รายละเอียด

ชื่อ – นามสกุล  รหัสนักศึกษา (กรณีเป็นทีมให้ส่งรายชื่อทุกคน)

นางสาวชุติมา โรจจวัฒน์ 61700904

นางสาวพรทิพา ศรีบุญจิตร์ 61700202

นางสาวนันทวัน บุตรเกตุ 61711061

อาจารย์ที่ปรึกษาทีม อาจารย์กนกวรรณ สกุลทรงเดช

สาขาวิชา

การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

ปีการศึกษาที่ได้รับรางวัล

2563

ชื่อรางวัล

รางวัลชมเชย

โครงการ หรือ งานที่จัด

การประกวดคลิปวิดีโอ 2020 "Social Responsibility"

หน่วยงานที่จัด

สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท)

วันที่ได้รับรางวัล

18 พฤศจิกายน 2563

สถานที่รับรางวัล

สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท)

Links ข่าว

https://www.chonburi.spu.ac.th/gallery/viewGallery/12750/

เรียนโลจิสติกส์ เส้นทางอาชีพหลากหลาย ไม่ตกงาน รองรับภาคธุรกิจอุตสาหกรรมของประเทศ

เรียนในสิ่งที่ใช่ เข้าใจในสิ่งที่ต้องการ เรียนโลจิสติกส์ ศรีปทุม ชลบุรี


สมัครเรียน