การจัดการองค์ความรู้

Knowledge

การจัดการองค์ความรู้

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

ลำดับ บทความ แหล่งข้อมูล/ผู้แต่ง เข้าชม
1 กล้องส่องความร้อน (THE THERMAL VIEWER) ณรงค์ บัวบาน 0
2 MAINTENANCE ณรงค์ บัวบาน 0
3 การบำรุงรักษาเครื่องจักร ณรงค์ บัวบาน 0
4 การประเมินราคาเครื่องจักรของสำนักงานทะเบียนเครื่องจักรกลาง ณรงค์ บัวบาน 0
5 วิธีการ Setup โปรแกรม Visual Studio 2010 นงเยาว์ สอนจะโปะ 0
6 หลักการการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนการสอนทางวิชาอาชีพ The Information and Communications Technology for Vocational Teaching and Learning เศรษฐชัย ชัยสนิท 6231
7 วิวัฒนาการ และแนวโน้มของเทคโนโลยีสารสนเทศ The evolution and Trends of Information Technology เศรษฐชัย ชัยสนิท 61809
8 ข่าวมหาวิทยาลัยบูรพารับสมัครงาน นงเยาว์ สอนจะโปะ 54
9 งานประจำสู่งานวิจัย เศรษฐชัย ชัยสนิท 83
10 Learning Together เศรษฐชัย ชัยสนิท 2790
11 Cooperative Learning เศรษฐชัย ชัยสนิท 2418
12 รายงานผลการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) เรื่อง แบบฝึกทักษะการอ่าน การเขียน ภาษาอังกฤษ The Vocabulary สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เศรษฐชัย ชัยสนิท 757
13 KM IT รายงานผลการดำเนินงานการจัดการความรู้ด้านการเรียนการสอน เศรษฐชัย ชัยสนิท 598
14 MAYA and 3D Virtual Reality Media for Thai traditional Music and Instruments เศรษฐชัย ชัยสนิท 130
15 Interactive whiteboard เศรษฐชัย ชัยสนิท 564
16 รายงานผลการทดลองใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) เรื่อง My School และ One Another สา หรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เศรษฐชัย ชัยสนิท 9694
17 New way for Practice เศรษฐชัย ชัยสนิท 113
18 การเขียนโปรแกรม Android เบื้องต้น นงเยาว์ สอนจะโปะ 43551
19 Intro to Computer II เศรษฐชัย ชัยสนิท 9027
20 Intro to Computer.pdf เศรษฐชัย ชัยสนิท 4754
ดูทั้งหมด..

มุ่งเน้นพัฒนาธุรกิจ และเทคโนโลยีอย่างมืออาชีพ ที่นี่

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ


สมัครเรียน