บริการทางวิชาการ

Academic Services


ลำดับ แบบฟอร์ม
1 แบบฟอร์มขอเสนอหัวข้อโครงงานระบบคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ทส.01)
2 แบบฟอร์มขอสอบอนุมัติหัวข้อโครงงานระบบคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ทส.02)
3 แบบขออนุมัติอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานระบบคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ทส.04)
4 แบบความเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษาในการสอบการวิเคราะห์และออกแบบโครงงานระบบคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ทส.05)
5 แบบขอสอบการวิเคราะห์และออกแบบโครงงานระบบคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ทส.06)
6 แบบความเห็นอาจารย์ที่ปรึกษาในการสอบความก้าวหน้าโครงงานระบบคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ทส.07)
7 แบบขอสอบความก้าวหน้าโครงงานระบบคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ทส.08)
8 แบบความเห็นอาจารย์ที่ปรึกษาในการสอบป้องกันโครงงานระบบคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ทส.09)
9 แบบขอสอบป้องกันโครงงานระบบคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ทส.10)
10 แบบฟอร์มกรอกประวัติ
11 ตัวอย่างหน้าปก CD-ROM
12 คู่มือการจัดทำโครงงาน BCS490
13 คู่มือการจัดทำโครงงาน BCS490 (ดูประกอบ)
14 รูปแบบการเขียนอ้างอิง และบรรณานุกรม
15 แบบฟอร์มหนังสือยิมยอมให้เผยแพร่ผลงานต่อสาธารณะ
16 แบบฟอร์มแจ้งการนำผลงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์หรือโครงงานไปใช้ประโยชน์
17 รูปแบบบทคัดย่อภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
18 TemplateAUCC
19 วิธีการทำไฟล์ Setup โปรแกรม Visual Studio 2008
20 แบบฟอร์มเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา(BCS490)
21 ตัวอย่าง Poster Aucc
22 ตัวอย่าง Poster คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
   

มุ่งเน้นพัฒนาธุรกิจ และเทคโนโลยีอย่างมืออาชีพ ที่นี่

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ


สมัครเรียน