โลจิสติกส์ ศรีปทุม ชลบุรี : กิจกรรมการเรียนการสอน Active Learning 2023 วิชา LSM327 การจัดการโซ่คุณค่าและโซ่อุปสงค์ by ดร.กนกวรรณ สกุลทรงเดช (อ.นินิว)
สมัครเรียน 038-146-123

โลจิสติกส์ ศรีปทุม ชลบุรี : กิจกรรมการเรียนการสอน Active Learning 2023 วิชา LSM327 การจัดการโซ่คุณค่าและโซ่อุปสงค์ by ดร.กนกวรรณ สกุลทรงเดช (อ.นินิว)


170021245801(1).png

กิจกรรม Active Learning รายวิชา LSM327 การจัดการโซ่คุณค่าและโซ่อุปสงค์ ได้มีกิจกรรมทำ Workshop โดยสัปดาห์นี้เป็นหัวข้อสรุปโซ่คุณค่า (value chain) ทั้ง 9 กิจกรรม โดยจัดกิจกรรม walk rally รอบมหาวิทยาลัยฯ โดยมีทั้งหมด 9 ฐานการเรียนรู้ โดยมุ่งเน้นการทำงานเป็นทีม เพื่อสร้างเสริมทักษะทางสังคม อย่างเช่น การทำงานเป็นทีม การสื่อสาร การวิเคราะห์แก้ปัญหาจากกรณีศึกษาประจำฐาน ความคิดสร้างสรรค์ กางวางแผน และทักษะการประสานงานภายในกลุ่ม นอกจากนี้ยังมีการใช้โปรแกรม Quizizz และ Blooket เพื่อทดสอบนักศึกษาก่อนเริ่มกิจกรรม ระหว่างกิจกรม #ActiveLearning2023