ม.ศรีปทุม ชลบุรี MOU หอการค้าจังหวัดระยอง
สมัครเรียน 038-146-123

ม.ศรีปทุม ชลบุรี MOU หอการค้าจังหวัดระยอง


1684917149IMG_6052.jpeg

คณะบริหารธุรกิจ และ คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลุบรี นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาริชาติ คุณปลื้ม รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจ เเละผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรพงษ์ จันทร์งาม รองคณบดีคณะบัญชี ร่วมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ คุณพิธพร สมะลาภา ประธานหอการค้าจังหวัดระยอง ,คุณธนิชยา ชินศิรประภา กรรมการผู้จัดการโรงแรมโกลเด้น ซิตี้ ระยอง ,คุณกลวัชร สุวิมล กรรมการผู้จัดการบริษัท กงพัฒนา เอ็นจิเนียริ่งแอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด,คุณทินกร ลาวัณย์เสถียรผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท สตาร์ มันนี่ จำกัด (มหาชน) เรื่องเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการด้านบริหารธุรกิจและการบัญชี เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมความร่วมมืออย่างยั่งยืน ในด้านการศึกษา และกิจกรรมต่าง ๆ โดยมีกรอบการทำงานดังนี้ เพื่อร่วมกันส่งเสริมความรู้ด้านการประกอบธุรกิจ การพัฒนาศักยภาพในการเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ และการบัญชี เพื่อร่วมกันพัฒนาทักษะและความชำนาญทางวิชาชีพ เพื่อร่วมมือกันออกแบบหลักสูตร โครงการอบรม หรือการให้คำปรึกษาเพื่อบริการวิชาการสู่สังคม เพื่อให้การสนับสนุนการจัดเรียนการสอน การฝึกงาน สหกิจศึกษา หรือการบูรณาการการเรียนกับการทำงาน วันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2566 ณ หอการค้าจังหวัดระยอง