ม.ศรีปทุม ชลบุรี ร่วม MOU โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ แอนด์ สวีทส์ ศรีราชา แหลมฉบัง ด้านวิชาการจัดการเรียนการสอนและผลิตบัณฑิต
สมัครเรียน 038-146-123

ม.ศรีปทุม ชลบุรี ร่วม MOU โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ แอนด์ สวีทส์ ศรีราชา แหลมฉบัง ด้านวิชาการจัดการเรียนการสอนและผลิตบัณฑิต


1660120599MOU-12.jpg

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุเทพ อุสาหะ ผู้ช่วยอธิการบดี ,อาจารย์ชัยณรงค์ ชัยจินดา ผู้อำนวยการกลุ่มงานมาตรฐานการศึกษา และ อาจารย์นุชศรา กลัดเนียม ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี และคุณศักดิ์ชัย ปุ้ยพันธวงศ์ ผู้จัดการใหญ่ โรงแรม ฮอลิเดย์อินน์ แอนด์ สวีทส์ ศรีราชา แหลมฉบัง ,คุณณัฏฐ์ เจียมสมฐูรณ์ ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล และคุณคเณศวร น้อยศรี ผู้จัดการแผนกฝึกอบรมและควบคุมคุณภาพองค์กร ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ ด้านวิชาการจัดการเรียนการสอนและผลิตบัณฑิต จากนั้น ร่วมหารือหลักสูตร Higher Education Sandbox ในอนาคต ทั้งนี้ การลงนามบันทึกความเข้าใจในความร่วมมือ เพื่อประสานความร่วมมือในการจัดการศึกษาที่แตกต่างจากมาตรฐานการอุดมศึกษา และในระดับที่เป็นนวัตกรรมทางการอุดมศึกษา โดยร่วมจัดการเรียนการสอนหลักสูตรระยะสั้นหรือ หลักสูตร Higher Education Sandbox ด้านธุรกิจที่พัก ธุรกิจอาหาร ธุรกิจสถานที่ท่องเที่ยว/สันทนาการ/สินค้าธุรกิจบริการอื่นๆ ให้แก่ผู้เรียน เพื่อสร้างมาตรฐานใหม่ในการผลิตและพัฒนากำลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการและภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการในภาคตะวันออกมากยิ่งขึ้น ณ โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ แอนด์ สวีทส์ ศรีราชา แหลมฉบัง วันพุธที่ 10 สิงหาคม 2565