คำที่ต้องการค้นหา
หมวดหมู่ภาพกิจกรรม
เดือน / ปี
 
 
ค้นหา 
โครงการ : งานเสวนาร่วมกับ สสว.
สถานที่ :
รายละเอียด :
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
โครงการ : Logistics Series พี่สอนน้อง : ศิษย์เก่าเล่าศิษย์ปัจจุบัน "เปิดโลกอาชีพด้าน Warehouse & Delivery"
สถานที่ : มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี
รายละเอียด : เมื่อวันอังคารที่ 24 มกราคม 2566 พี่คิว นายมงคลชัย ทองคำ ตำแหน่ง Planning & Logistics Supervisor บริษัท AAPICO Co,Ltd. ในหัวข้อเปิดโลกอาชีพด้าน Warehouse & Delivery โดยศิษย์เก่าเล่าศิษย์ปัจจุบันรุ่นพี่โลจิสติกส์ ศรีปทุม ชลบุรี ได้มาถ่ายทอดความรู้ เล่าสู่น้องกับการใช้ชีวิต การทำงานประสบการณ์จริงให้กับน้องๆ โลจิสติกส์

#โลจิสติกส์ศรีปทุมชลบุรี
#เรียนจากประสบการณ์จริง
#ซีรี่ย์พี่สอนน้อง65
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
โครงการ : โลจิสติกส์ ศรีปทุม คว้ารางวัลชนะเลิศ การประกวดโครงงานความยั่งยืน (University Student Project Competition 2022) เครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย (Sustainable University Network of Thailand; SUN Thailand)
สถานที่ : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก
รายละเอียด : นักศึกษาคณะโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี เข้ารอบชิงชนะเลิศและคว้ารางวัลรางวัลชนะเลิศ จากการประกวดโครงงานความยั่งยืน (University Student Project Competition 2022) เครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย (Sustainable University Network of Thailand; SUN Thailand) ประเภทโครงงานด้านความยั่งยืน การประชุมวิชาการประจำปีเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย ครั้งที่7 (The 7th Annual Conference of Sustainable University Network of Thailand) ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2566

การประกวดนี้จัดขึ้นภายใต้เครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย (Sustainable University Network of Thailand; SUN Thailandที่มีเป้าหมายการทำงานเพื่อพัฒนาเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืน ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) ได้ ซึ่งในปีนี้เครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนมีการประกาศเจตนารมณ์ เรื่องการลดการใช้คาร์บอนภายในมหาวิทยาลัย ตามนโยบายของ UN คือ ปี 2050 : Carbon neutrality และปี 2065 Net zero emissions เพื่อเป็นการตอบรับนโยบายการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศร่วมกัน

สมาชิกทีมแข่งขัน
64703265 ศศิประภา บุญมา (ปี4)
64700215 ศศินิภา ทองพราว (ปี4)
64701481 กชพร อภัยวงษ์ (ปี4)
63700453 เกตุมณี ปานเดช (ปี3)
63700751 กฤติกา ทรัพย์นาค (ปี3)
63703605 อรอุมา คุ้มวงษ์ (ปี3)
อ.ที่ปรึกษา ดร.กนกวรรณ สกุลทรงเดช

สรุปผลรางวัล
รางวัลชนะเลิศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
รางวัลชมเชยมหาวิทยาลัยสยาม
รางวัลชมเชย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

#โลจิสติกส์ศรีปทุมชลบุรี
#การประกวดโครงงานความยั่งยืน
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
โครงการ : ดูงานบริษัท Unithai Shipyard and Engineering
สถานที่ :
รายละเอียด :
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
โครงการ : อาจารย์โลจิสติกส์ ศรีปทุม แลกเปลี่ยนการสอน Active Learning ต่างสาขา ต่างศาสตร์
สถานที่ : มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี
รายละเอียด : เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2566 ดร.กนกวรรณ สกุลทรงเดช และอาจารย์นวพล เกษมธารนันท์ อาจารย์ประจำคณะโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ได้ร่วมนำเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เทคนิคการสอนแบบ Active Learning Show and Share ให้กับคณาจารย์ต่างคณะ สาขาวิชาในมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ในการประชุมบุคลากรประจำภาคเรียนที่ 2/65

#ActiveLearningShowandShare
#ประชุมบุคลากร
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
โครงการ : โลจิสติกส์ ศรีปทุม ชลบุรี : กิจกรรมการเรียนการสอน Active Learning วิชา LSM319 ธุรกิจผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ by ผศ.ดร.วีรวิชญ์ เลิศไทยตระกูล (อ.วี)
สถานที่ : มหาวิทยาลัยศรีปทุมชลบุรี
รายละเอียด : กิจกรรม Active Learning วิชา LSM319 ธุรกิจผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ ได้มีกิจกรรมทำ Workshop เกี่ยวกับ ผู้สอนมอบให้นักศึกษา ศึกษาเนื้อหาบทเรียนจาก VDO On-demand มาล่วงหน้าก่อนเข้าชั้นเรียน โดยมีกิจกรรมกลุ่มถามตอบ Defense ทบทวนเนื้อหาในห้อง เป็นคะแนนกลุ่ม โดยกระตุ้นให้ผู้เรียนแข่งขัน แย่งตอบคำถามชิงคะแนนระหว่างกลุ่ม ส่งผลทำให้ผู้เรียนศึกษาเนื้อหามาล่วงหน้าและช่วยกันติวทบทวน เพื่อชิงคะแนนตอบคำถามจากผู้สอนในชั้นเรียน

ผู้สอน ผศ.ดร.วีรวิชญ์ เลิศไทยตระกูล (อ.วี) อาจารย์ประจำคณะโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี

#โลจิสติกส์ศรีปทุมชลบุรี
#ActiveLearning
#ปีการศึกษา2565
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
โครงการ : โลจิสติกส์ ศรีปทุม ชลบุรี : กิจกรรมการเรียนการสอน Active Learning วิชา LSM203 เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการจัดการโลจิสติกส์ by อาจารย์เสริมพงษ์ เนียมสกุล (อ.อาร์ต)
สถานที่ : มหาวิทยาลัยศรีปทุมชลบุรี
รายละเอียด : กิจกรรม Active Learning วิชา LSM203 เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการจัดการโลจิสติกส์ ได้มีกิจกรรมทำ Workshop ซึ่งให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ได้ให้เข้าร่วมโครงการกิจกรรม LSC-Talk (การพัฒนาผลงานนวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญา) บรรยายหัวข้อ 'ทรัพย์สินทางปัญญาและการเขียนคำขอสิทธิบัตร' และมี Workshop ฝึกกรอกคำขอสิทธิบัตร และอีกหนึ่งกิจกรรม Active Learning คือจัดการแข่งขันประกวดสิ่งประดิษฐ์ 'อุปกรณ์เจาะกะลามะพร้าว' โดยรับโจทย์จากผู้ประกอบการ เพื่อคิดค้นสิ่งประดิษฐ์เพื่อช่วยในการเจาะมะพร้าวน้ำหอม โดยมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก ผู้เชี่ยวชาญด้านที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นกรรมการตัดสินและให้คำแนะนำ

ผู้สอน อาจารย์เสริมพงษ์ เนียมสกุล (อ.อาร์ต) อาจารย์ประจำคณะโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี

#โลจิสติกส์ศรีปทุมชลบุรี
#ActiveLearning
#ปีการศึกษา2565
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
โครงการ : โลจิสติกส์ ศรีปทุม ชลบุรี : กิจกรรมการเรียนการสอน Active Learning วิชา LSM497 สัมมนาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน by ดร.จิราวรรณ เนียมสกุล (อ.บี)
สถานที่ : มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี
รายละเอียด : กิจกรรม Active Learning วิชา LSM497 สัมมนาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ได้มีกิจกรรมทำ Workshop เกี่ยวกับโดยให้นักศึกษาฝึกวิเคราะห์และสังเคราะห์การทบทวนงานวิจัยและกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องด้านการจัดการโลจิสติกส์ และให้นักศึกษาฝึกแก้ปัญหาด้วยแผนผังก้างปลา และให้ออกมาอธิบายหน้าห้องชั้นเรียน อีกทั้งยังให้นักศึกษาแต่ละกลุ่มออกพื้นที่ดูงาน ณ สถานประกอบการจริง ที่นักศึกษาเลือกไว้ และทำโครงงานกรณีศึกษา

ผู้สอน ดร.จิราวรรณ เนียมสกุล (อ.บี) อาจารย์ประจำคณะโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี

#โลจิสติกส์ศรีปทุมชลบุรี
#ActiveLearning
#ปีการศึกษา2565
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
โครงการ : ม.ศรีปทุม ชลบุรี สวัสดีปีใหม่ อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
สถานที่ :
รายละเอียด :
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
โครงการ : โลจิสติกส์ ศรีปทุม ชลบุรี : กิจกรรมการเรียนการสอน Active Learning วิชา LSM497 สัมมนาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน by ดร.จิราวรรณ เนียมสกุล (อ.บี)
สถานที่ : มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี
รายละเอียด : กิจกรรม Active Learning วิชา LSM497 สัมมนาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ได้มีกิจกรรมทำ Workshop เกี่ยวกับโดยให้นักศึกษาฝึกวิเคราะห์และสังเคราะห์การทบทวนงานวิจัยและกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องด้านการจัดการโลจิสติกส์ และให้นักศึกษาฝึกแก้ปัญหาด้วยแผนผังก้างปลา และให้ออกมาอธิบายหน้าห้องชั้นเรียน อีกทั้งยังให้นักศึกษาออกดูงานพื้นที่สถานประกอบการที่นักศึกษาเลือกเองอีกด้วย

ผู้สอน ดร.จิราวรรณ เนียมสกุล (อ.บี) อาจารย์ประจำคณะโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี

#โลจิสติกส์ศรีปทุมชลบุรี
#ActiveLearning
#ปีการศึกษา2565
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
โครงการ : โลจิสติกส์ ศรีปทุม ชลบุรี : กิจกรรมการเรียนการสอน Active Learning วิชา LSM223 การจัดการคลังสินค้าและสินค้าคงคลัง by อาจารย์นวพล เกษมธารนันท์ (อ.อาร์ม)
สถานที่ : มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี
รายละเอียด : กิจกรรม Active Learning วิชา LSM223 การจัดการคลังสินค้าและสินค้าคงคลัง ได้มีกิจกรรมทำ Workshop เกี่ยวกับโดยให้นักศึกษาจัดกลุ่ม และช่วยกันระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่ใช้ในการยกขนภายในคลังสินค้า กลุ่มละ 3 ชนิดไม่ซ้ำกัน แล้วหาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง โดยนำเสนอให้เพื่อนจากกลุ่มอื่นฟัง แบบเพื่อนสอนเพื่อน

ผู้สอน อาจารย์นวพล เกษมธารนันท์ (อ.อาร์ม) อาจารย์ประจำคณะโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี

#โลจิสติกส์ศรีปทุมชลบุรี
#ActiveLearning
#ปีการศึกษา2565
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
โครงการ : ม.ศรีปทุม ชลบุรี สวัสดีปีใหม่ ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีและ ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 2
สถานที่ :
รายละเอียด :
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
โครงการ : โลจิสติกส์ ศรีปทุม ชลบุรี : กิจกรรมการเรียนการสอน Active Learning วิชา LSM327 การจัดการโซ่คุณค่าและโซ่อุปสงค์ by ดร.กนกวรรณ สกุลทรงเดช (อ.นินิว)
สถานที่ : มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี
รายละเอียด : กิจกรรม Active Learning วิชา LSM327 การจัดการโซ่คุณค่าและโซ่อุปสงค์ ได้มีกิจกรรมทำ Workshop เกี่ยวกับโดยให้นักศึกษาทำการสอบ Pre-Test และ Post-Test หัวข้อ Value Chain ผ่านโปรแกรม Quizizz หลังจากเรียน VDO on Demand ผู้สอนสรุปประเด็นสำคัญของหัวข้อ Value Chain และผู้สอนให้นักศึกษาอ่านกรณีศึกษาพร้อมทั้งวิเคราะห์ Value Chain และนำเสนอในชั้นเรียน จากนั้นมีการถามตอบร่วมกันในชั้นเรียน

ผู้สอน ดร.กนกวรรณ สกุลทรงเดช (อ.นินิว) อาจารย์ประจำคณะโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี

#โลจิสติกส์ศรีปทุมชลบุรี
#ActiveLearning
#ปีการศึกษา2565
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
โครงการ : โลจิสติกส์ ศรีปทุม ชลบุรี : เตรียมความพร้อมสู่การทำงานสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2565
สถานที่ : มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี
รายละเอียด : คณะโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี จัดโครงการกิจกรรม LSC เตรียมความพร้อมสู่การทำงานสหกิจศึกษา โดยมี 'พี่แตง นันทวัน บุตรเกตุ บริษัทฟอร์ด พระนคร เกษตร-นวมินทร์' และ 'พี่นุ่น วนัดดา จันทร์ผล ธุรกิจส่วนตัว ออกแบบโลโก้ Packaging ผลิตภัณฑ์ต่างๆ' รุ่นพี่โลจิสติกส์ ศรีปทุม ชลบุรี ได้มาถ่ายทอดความรู้ในหัวข้อ 'เรียนรู้การเตรียมความพร้อมในการออกฝึกสหกิจศึกษา' ให้กับน้องๆ โลจิสติกส์ โดยได้รับโอกาสดีจากรุ่นพี่ที่ไปสหกิจศึกษาและขณะนี้ทำงานแล้ว มาแลกเปลี่ยนให้ข้อแนะนำทั้งการปรับตัวในการทำงาน มารยาทในสถานประกอบการ และการแนะนำตรียมพร้อมการพัฒนา Improvement project ถือเป็นส่วนสำคัญของสหกิจศึกษา โดยมี ดร.กนกวรรณ สกุลทรงเดช เป็นวิทยากรสัมภาษณ์พูดคุยกับรุ่นพี่ศิษย์เก่าโลจิสติกส์ฯ เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาโลจิสติกส์ฯ ภาคเรียนที่ 2/2565 ในการออกสหกิจศึกษาของนักศึกษาภาคปกติ

วันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม 2565 เวลา 13.00-16.00 น.
ณ ห้อง 1407 อาคาร 3 ชั้น 14 มหาวิทยาลัยศรีปทุมชลบุรี

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/media/set/?vanity=LogisticsSripatumUniversity&set=a.570495151752563#โลจิสติกส์ศรีปทุมชลบุรี
#เรียนจากประสบการณ์จริง
#เตรียมความพร้อมสู่การทำงานปีการศึกษา2565
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
โครงการ : โลจิสติกส์ ศรีปทุม ชลบุรี : การใช้ MS Excel แบบ Basic to Advance เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การทำงาน ปีการศึกษา2565
สถานที่ : มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี
รายละเอียด : คณะโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี จัดอบรมโครงการกิจกรรม ฝึกทักษะ Excel for Logistics หัวข้อบรรยาย 'การใช้ MS Excel แบบ Basic to Advance เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การทำงาน' วิทยากร อาจารย์นวพล เกษมธารนันท์ อาจารย์ประจำคณะโลจิสติกส์และซัพพลายเชน โดยมีนักศึกษาคณะโลจิสติกส์ฯ เข้าร่วมฟังบรรยาย Update ความรู้ด้านโลจิสติกส์ เพื่อการทำงานในการฝึกทักษะ Excel for Logistics และเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การทำงาน

วันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2565
ณ ห้อง 1407 อาคาร 3 ชั้น 14 มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี

#ExcelforLogistics
#โลจิสติกส์ศรีปทุมชลบุรี
#วันที่8ธันวาคม2565
#ปีการศึกษา2565
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
โครงการ : บรรยายพิเศษเรื่องการจัดการความเสี่ยง
สถานที่ :
รายละเอียด :
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
โครงการ : อบรมหลักสูตรนักบริหารระดับกลาง
สถานที่ :
รายละเอียด :
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
โครงการ : Logistics Innovation Day ไอเดียเจ๋งเริ่มได้ตั้งแต่ชั้นปีที่ 1
สถานที่ : มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี
รายละเอียด : คณะโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี จัดการแข่งขันประกวดสิ่งประดิษฐ์ 'อุปกรณ์เจาะกะลามะพร้าว' โดยรับโจทย์จากผู้ประกอบการ เพื่อคิดค้นสิ่งประดิษฐ์เพื่อช่วยในการเจาะมะพร้าวน้ำหอมเพื่ออำนวยความสะดวกในการบริโภคของลูกค้า

โดยมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก อาทิ รองประธานสภาเกษตรกร ผู้ประกอบการสวนมะพร้าวชื่อดัง ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรม ผู้เชี่ยวชาญด้านอาหาร และกรรมการภายในมหาวิทยาลัย จากสำนักงานวิจัยและนวัตกรรม และสำนักงานวิชาการ ร่วมเป็นกรรมการตัดสินและให้คำแนะนำ

ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งในการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ในรายวิชา LSM 203 เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการจัดการโลจิสติกส์ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่1#เรียนโลจิสติกส์ศรีปทุม
#เรียนจากประสบการณ์จริง
#ฝึกคิดสร้างนวัตกรรมเพื่อธุรกิจ
#LSCstartup
#ลงมือจริงรายได้จริง
#29พย65
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
โครงการ : โลจิสติกส์ ศรีปทุม ชลบุรี LSC-Talk : บรรยายหัวข้อทรัพย์สินทางปัญญาและการเขียนคำขอสิทธิบัตร
สถานที่ : มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี
รายละเอียด : คณะโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี จัดโครงการกิจกรรม LSC-Talk (การพัฒนาผลงานนวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญา) บรรยายหัวข้อ 'ทรัพย์สินทางปัญญาและการเขียนคำขอสิทธิบัตร' โดยวิทยากรจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ คุณประทีป โฉมแก้ว นักวิชาการตรวจสอบสิทธิบัตรชำนาญการ โดยมีนักศึกษาโลจิสติกส์และซัพพลายเชนเข้ารับฟังหัวข้อบรรยาย และมี Workshop กรอกคำขอสิทธิบัตร ซึ่งเป็นประโยชน์ให้แก่นักศึกษาอีกด้วย

ณ ห้องประชุมศรีลินี อาคาร3 ชั้น12 มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565
เวลา 09.00-12.00 น.

#LogisticsInnovationDay
#Logistics
#โลจิสติกส์ศรีปทุมชลบุรี
#LSCTalk
#ทรัพย์สินทางปัญญาและการเขียนคำขอสิทธิบัตร
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
โครงการ : คณะกรรมการตัดสิน กองเชียร์ ในงาน TECHNO-CHON GAME 2022
สถานที่ :
รายละเอียด :
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   รวม 2457 ข่าว : จำนวน 123 หน้า 1 [2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123]  หน้าต่อไป  >>
 
 
 
Copyright  มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี 
โทรศัพท์ 038-146-123   โทรสาร 038-146-011  e-mail: spuc@chonburi.spu.ac.th