คณะนิเทศศาสตร์

                 

             คณะนิเทศศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี  เปิดสอนตั้งแต่ ปีการศึกษา 2543  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ศึกษาในเป็นผู้รอบรู้ในศาสตร์ของการสื่อสารบนพื้นฐานการออกแบบทางศิลปะ   มีความรู้ความสามารถในการนำวิทยาการสื่อสารและการออกแบบ ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง หน่วยงาน สังคม และประเทศชาติ   ปัจจุบัน คณะนิเทศศาสตร์ เปิดสอน

หลักสูตรปริญญาโท

                 หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาหลักสูตรนิเทศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชานวัตกรรมดิจิทัล การสื่อสารการตลาดและแบรด์) 

หลักสูตรระดับปริญญาตรี

                 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบสื่อดิจิทัล   

                เด็กนิเทศศาสตร์ทุกคนจะได้เรียนกันแบบ "รู้จริง" เพราะได้คณาจารย์ "ตัวจริง" จากสายอาชีพมาสอน ฝึกฝนลงมือทำเองทุกขั้นตอน กับอุปกรณ์การเรียนระดับ Profrssional เพิ่มประสบการณ์จากการศึกษาดูงาน ฝึกปฏิบัติงานจริง กับหน่วยงานชั้นนำระดับประเทศ

 “ยุคนี้ ยุคดิจิทัล ใครๆ ต่างถามหา นักออกแบบสื่อดิจิทัล”

 

 
News & Activity


ประมวลภาพกิจกรรม

เลือกในสิ่งที่ใช่ แล้วคุณจะก้าวไปเป็นมืออาชีพ โดดเด่นทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลัง

ที่คณะนิเทศศาสตร์


สมัครเรียน