Untitled Document

 
 คณะกรรมการที่ปรึกษา
ลำดับ
รายชื่อ
ตำแหน่ง
หน้าที่ : ให้คำปรึกษาและคำแนะนำแก่คณะกรรมการชมรมศิษย์เก่า
 
     
 
คณะกรรมการชมรมศิษย์เก่า
ลำดับ
รายชื่อ
ตำแหน่ง
1
นายปราโมทย์ สนิทวาจา รองประธานกรรมการ
2
นายดนัยพันธ์ ประมิติธนการ กรรมการ
3
ว่าที่ร้อยตรีจิติล คุ้มครอง ประธานกรรมการ
4
นายอดุลย์ จวงสอน รองประธานกรรมการ
5
นายกานต์ธนะ บูรณะสิน กรรมการ
6
นางสาวพนิดา การ์เดอร์ กรรมการ
7
นายศุภชัย นิโครธานนท์ กรรมการ
8
นางสาวพรทิวา ขาวสะอาด กรรมการ
9
นางสาวอุราภรณ์ รักมิตร กรรมการ
10
นางสาวกาญจนา เหลืองกังวานกิจ กรรมการ
11
นางอภิรดี จิรเมธาการ กรรมการ
12
นางสาวจีรวรรณ ลอออรรถพงศ์ กรรมการ
13
นายมเหสักข์ บุญมาก กรรมการ
14
นายชัยสิทธิ์ สวัสดี กรรมการ
15
นางจิราภรณ์ ชมยิ้ม กรรมการ
16
นางสาวอำภา พุทธรักษา กรรมการ
17
นางสาวรัศมีพร พยุงพงษ์ กรรมการ
18
นางสาวณัฐยา ทิพย์ปรีชาธร กรรมการ
19
นายปฐม พุ่มพวง กรรมการ
20
นางสาวรัชนีกร คงธุรวิทยา กรรมการ
21
ว่าที่ร้อยตรีเศรษฐ์ อินสกุล กรรมการและเลขานุการ
22
นายอิทธิพร แสงเพ็ญ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
23
นางสาวยุษา ทองฝรั่ง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
24
นางสาวปภาดา ประมาณพล กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
หน้าที่ : 1. ส่งเสริมความสามัคคีระหว่างศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบันและบุคลากรของมหาวิทยาลัยศรีปทุม
วิทยาเขตชลบุรี
2. สนับสนุนส่งเสริมความก้าวหน้าและชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี
3. จัดสวัสดิการและสงเคราะห์แก่ศิษย์เก่า และนักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี
4. ร่วมมือกับองค์กรต่าง ๆ ในกิจการสาธารณกุศล
5. ดำเนินการเพื่อการจัดตั้งสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี
 
     
 
คณะอนุกรรมการหน่วยงานสนับสนุน
ลำดับ
รายชื่อ
ตำแหน่ง
หน้าที่ : 1. สนับสนุนการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของชมรมศิษย์เก่า
2. เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้การดำเนินการของชมรมศิษย์เก่า
มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย
 
     
มหาวิทยาลัยศรีปทุมเปิดรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาโท
รวมภาพGalleryนักศึกษา [คลิกที่นี่]

     
   SPUC Knowledge   
 
ชมรมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี Sripatum University Alumni Association

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี computer@chonburi.spu.ac.th