คณะ/สาขาวิชาที่สามารถกู้ได้ สำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566

คณะ/สาขาวิชา
กองทุนกู้ยืมฯ
วงเงินกู้ยืมค่าเล่าเรียนต่อปี
  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  (Information and Communication Technology)
ลักษณะที่ 1 (กยศ.เดิม)
70,000
  สาขาวิชานิติศาสตร์
  (Laws)
ลักษณะที่ 1 (กยศ.เดิม)
60,000
 คณะนิเทศศาสตร์
  (School of Communication Arts)
  สาขาวิชาการออกแบบสื่อดิจิทัล
  (Digital Media Design)
ลักษณะที่ 2 (กรอ. เดิม) *Human
70,000
 คณะบริหารธุรกิจ
  (School of Business Administration)
  สาขาวิชาการบริหารและการจัดการสมัยใหม่
  (Modern Administration and Management)
ลักษณะที่ 1 (กยศ.เดิม)
60,000
  สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล
  (Digital Marketing)
ลักษณะที่ 1 (กยศ.เดิม)
60,000
 คณะบัญชี
  (School of Accountancy)
  สาขาวิชาการบัญชี
  (Accountancy)
ลักษณะที่ 2 (กรอ.เดิม)
60,000
 คณะศิลปศาสตร์
  (School of Liberal Arts)
  สาขาวิชาภาษาจีนสื่อสารธุรกิจ
  (Chinese for Business Communication)
ลักษณะที่ 2 (กรอ.เดิม)
60,000
  สาขาวิชาภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ
  (English for Business Communication)
ลักษณะที่ 2 (กรอ.เดิม)
60,000
  สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
  (Logistics and Supply Chain Management)
ลักษณะที่ 2 (กรอ. เดิม) *Human
60,000
หมายเหตุ :
      Human คือสาขาที่ร่วมโครงการส่งเสริมการพัฒนาทุนมนุษย์ (Human Capital) ผู้กู้ลักษณะที่ 2 (กรอ.เดิม)
      รับเงื่อนไขพิเศษ 2 ต่อ เมื่อจบการศึกษา
        ต่อที่ 1 ลดเงินต้น 30%
        ต่อที่ 2 ลดดอกเบี้ย 0.5% ต่อปี (จากปกติ 1% ต่อปี)

กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา สำหรับนักศึกษาใหม่ช่องทางการติดต่อ กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา

กองทุนกู้ยืมฯ SPUC