ขั้นตอนการสมัครเรียน

ขั้นตอนที่ 1 กรอกใบสมัครเรียน
1. ผู้สมัครเรียนกรอกข้อมูลการสมัครเรียนในแบบฟอร์ม และอัพโหลดไฟล์เอกสารวุฒิการศึกษา
2. เมื่อผู้สมัครเรียนกรอกแบบฟอร์มเรียบร้อยแล้ว ต้องคลิกเครื่องหมาย ✓ ในช่อง เพื่อยืนยันว่าข้อมูลที่กรอกในใบสมัครเป็นความจริงทุกประการ และการอนุญาตให้มหาวิทยาลัยนำข้อมูลไปใช้ รายละเอียด ดังนี้
   ✓ ข้าพเจ้ารับรองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในระเบียบการสอบคัดเลือกของมหาวิทยาลัยศรีปทุม และข้อความข้างต้นเป็นจริงทุกประการ หากข้าพเจ้าขาดคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือฝ่าฝืนระเบียบการสอบคัดเลือก หรือข้อความข้างต้นไม่เป็นจริง ข้าพเจ้ายินยอมให้ตัดสิทธิ์การเข้าศึกษาต่อโดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ ทั้งสิ้น โดยทางมหาวิทยาลัยไม่ต้องคืนค่าลงทะเบียน และค่าธรรมเนียม ซึ่งข้าพเจ้าได้ชำระไว้ทั้งสิ้น
   ✓ ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้า เพื่อประโยชน์ในการศึกษา และสำหรับหน่วยงานภาครัฐที่ร้องขอข้อมูลที่จำเป็นของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
   หมายเหตุ : กรณีที่ผู้สมัครเรียนไม่เลือกช่องใด หรือเลือกเพียงช่องเดียวจะไม่สามารถยืนยันข้อมูลการสมัครเรียน ถือว่าไม่ยอมรับเงื่อนไข หรือขาดคุณสมบัติของการสมัครคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี
ขั้นตอนที่ 2 การเทียบโอนรายวิชา ปวส. (เฉพาะนักศึกษาหลักสูตรเทียบโอน)
1. การเทียบโอนรายวิชา ปวส.
   1. การเทียบโอนรายวิชา ปวส. นักศึกษาต้องบันทึกข้อมูลรายวิชาและผลการเรียนที่เป็นจริง มิฉะนั้นจะถือว่าเป็นโมฆะ
   2. รายวิชา ปวส.ที่สามารถบันทึกข้อมูลได้ผลการเรียนต้องได้เกรด 2 ขึ้นไป
   3. กรณีรายวิชา ปวส. สามารถเทียบโอนได้หลายรายวิชาของมหาวิทยาลัยศรีปทุม สามารถเทียบได้เฉพาะรายวิชาใดวิชาหนึ่งของมหาวิทยาลัยเท่านั้น ไม่สามารถเทียบได้หลายวิชา
   4. จำนวนหน่วยกิตที่เทียบโอนได้ และรายวิชาที่เทียบได้อาจมีการแปลงเปลี่ยน ซึ่งขึ้นอยู่กับหลักสูตร ดังนั้นนักศึกษาสามารถตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งที่มหาวิทยาลัย
   5. การเทียบโอนรายวิชา ปวส. ในระบบรับสมัครออนไลน์ เป็นเพียงการประมาณการรายวิชาที่เทียบได้และจำนวนหน่วยกิตที่เทียบได้
2. วิชาเรียนผ่านระบบออนไลน์
   คือ รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดให้ลงทะเบียนเรียนกรณีที่เทียบโอนไม่ครบตามหลักสูตรที่เปิดให้เทียบโอน ซึ่งแต่ละคณะ / สาขา ไม่เท่ากัน โดยมีรูปแบบการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ ไม่ต้องเข้าเรียนในชั้นเรียน และนำหน่วยกิตมารวมเพื่อให้ครบหลักสูตร โดยต้องลงทะเบียนชำระเงินค่าหน่วยกิต ราคาหน่วยกิตละ 700 บาท ซึ่งมหาวิทยาลัยเปิดให้เรียนในรายวิชาดังต่อไปนี้
   รายวิชาที่เปิดให้ลงทะเบียนเรียนออนไลน์ (ประกาศรายวิชาที่เปิดให้ลงทะเบียนเรียนออนไลน์)
   หมายเหตุ : รายวิชาที่ตามประกาศที่เปิดให้ลงทะเบียนเรียนออนไลน์ ไม่ได้เรียนทุกรายวิชาให้เลือกเรียนเพื่อให้หน่วยกิตครบหลักสูตร
3. การบันทึกข้อมูลรายวิชา
   1. รายวิชาที่ผลการเรียนเป็น ผ่าน หรือ เกรดไม่ถึง 2 ไม่สามารถบันทึกรายวิชาเข้าระบบได้
   2. ผู้สำเร็จการศึกษาที่วุฒิการศึกษาระบุหลักสูตรต่ำกว่า ปี พ.ศ. 2546 ไม่สามารถเทียบโอนรายวิชาได้ ต้องลงทะเบียนเรียนออนไลน์ให้ครบตามหลักสูตร
   3. บันทึกข้อมูลรหัสวิชา ปวส.
   4. ระบบแสดงข้อมูลรายวิชาที่ผู้สมัครเรียนบันทึกข้อมูลเข้าระบบ
   5. ระบบแสดงข้อมูลรายวิชาที่เทียบโอนได้ตามหลักสูตรที่เข้าศึกษา
   6. ระบบแสดงประมาณการจำนวนหน่วยกิตที่เทียบได้ตามหลักสูตร และรายวิชาที่เทียบได้
ขั้นตอนที่ 3 กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา และทุนการศึกษา
1. กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
   1. บันทึกข้อมูลสมัครกู้กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาผ่านระบบสมัครเรียนออนไลน์ในเมนูที่ 4 กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
   2. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำขอกู้ และเตรียมเอกสารประกอบการกู้ หากมีข้อสงสัยหรือข้อซักถาม สามารถถามตอบได้ในช่องทางไลน์ หรือติดต่อสอบถามทางโทรศัพท์ 03-8146-123 ต่อ 3116,
09-6874-5513  ดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำขอกู้
   3. กรอกข้อมูลและจัดเตรียมหลักฐานการกู้ยืม ตามรายการที่ระบุในแบบฟอร์มคำขอกู้
   4. ส่งภาพแบบฟอร์มคำขอกู้และหลักฐาน ให้เจ้าที่ตรวจสอบความถูกต้องผ่านทาง Line ID @789xhdbd
   5. นัดหมายส่งเอกสารฉบับจริงกับเจ้าหน้าที่ผ่านทาง Line ID @789xhdbd
   6. นำแบบคำขอกู้และหลักฐานฉบับจริงมาส่งที่ศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่ ตามวัน-เวลาที่นัดหมาย เพื่อทำสัญญาและลงทะเบียนเรียน
2. ทุนการศึกษา
   1. ผู้สมัครเรียนที่มีความประสงค์ขอรับทุนการศึกษา สามารถศึกษารายละเอียดทุนแต่ละประเภทได้ที่ เว็บไซต์ทุนการศึกษา
   2. กรณีที่ผู้สมัครเรียนมีคุณสมบัติตรงกับทุนประเภทใด สามารถสมัครขอรับทุนออนไลน์ พร้อมแนบเอกสารประกอบการขอรับทุนเพื่อพิจารณา ยื่นสมัครขอรับทุนออนไลน์
   3. มหาวิทยาลัยได้รับข้อมูลการสมัครขอรับทุนเรียบร้อยแล้ว จะดำเนินตรวจสอบเบื้องต้นและติดต่อกลับผ่านระบบสมัครทุนออนไลน์เพื่อนัดสัมภาษณ์
ขั้นตอนที่ 4 การลงทะเบียนเรียน / ชำระเงิน
1. ผู้สมัครเรียนเลือกข้อมูลการที่ต้องการชำระเงินตามรายการดังนี้
   1.1 ลงทะเบียนเรียนล่วงหน้า ( Early Birds) 1 รายวิชา คือ วิชา HUM132  จำนวน 3 หน่วยกิต เริ่มเรียนวันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2565 (นักศึกษาเข้าเรียนตามตารางเรียนที่ลงทะเบียนเรียนของแต่ละคณะ / สาขา)  ชำระเงินสดขั้นต่ำ 6,000 บาท (ชำระเงินตั้งแต่บัดนี้ – วันอาทิตย์ที่ 21 สิงหาคม 2565)
    
ค่าอุปกรณ์การศึกษา 1,000 บาท
ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ 500 บาท
ค่าทำบัตรนักศึกษาใหม่ 300 บาท
ค่าหน่วยกิตรายวิชา HUM132 4,200 บาท
***นักศึกษาที่ยื่นกู้ กยศ. / กรอ. ค่าเล่าเรียนส่วนที่เหลือเมื่อกองทุนฯ อนุมัติและทำสัญญาเรียบร้อยแล้วจะหักจากกองทุนฯ
***นักศึกษาที่แบ่งชำระสามารถชำระส่วนที่เหลือตามรายการในข้อ 1.2
***นักศึกษาที่ชำระเงินสดเต็มจำนวน ชำระเงินส่วนที่เหลือตามรายการในข้อ 1.3
   1.2 โครงการแบ่งชำระ ชำระเงินงวดแรก จำนวน 15,500 บาท (ชำระเงินตั้งแต่บัดนี้ – วันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2565)
    
ค่าอุปกรณ์การศึกษา 1,000 บาท
ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ 500 บาท
ค่าทำบัตรนักศึกษาใหม่ 300 บาท
ค่าบำรุงการศึกษา 7,250 บาท
ค่าประกันของเสียหาย 2,000 บาท
ค่าประกันอุบัติเหตุ 250 บาท
ค่าหน่วยกิตราย วิชา HUM132 4,200 บาท
    1.3  ชำระเงินเต็มจำนวน ตามประมาณการค่าเล่าเรียน  (ชำระเงินตั้งแต่บัดนี้ - วันอาทิตย์ที่ 21 สิงหาคม 2565)
      
ค่าอุปกรณ์การศึกษา 1,000 บาท
ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ 500 บาท
ค่าทำบัตรนักศึกษาใหม่ 300 บาท
ค่าบำรุงการศึกษา 7,250 บาท
ค่าประกันของเสียหาย 2,000 บาท
ค่าประกันอุบัติเหตุ 250 บาท
ค่าหน่วยกิตราย วิชา HUM132 4,200 บาท

ค่าหน่วยกิตรายวิชาตามแผนการเรียนของแต่ละสาขาวิชา 

 
หมายเหตุ :1. ผู้สมัครเรียนติดต่อลงทะเบียนชำระค่าเล่าเรียน ผ่านเว็บไซต์สมัครเรียนออนไลน์

https://mis.chonburi.spu.ac.th/admissiononline/25651/และชำระเงินผ่านช่องทางต่างๆ ได้ดังนี้

 • เคาน์เตอร์เซอร์วิส
 • ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา
 • ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขา
                             - เคาน์เตอร์ธนาคารกสิกรไทย
                             - ผ่านตู้ ATM (K-ATM)
                             - ผ่านทาง Internet K Cyber Baking
                             - ผ่าน K-Mobile Banking
 •             2. ผู้สมัครเรียนต้องนำใบแจ้งชำระเงินในครั้งแรกไปชำระก่อนจึงจะสามารถออกใบแจ้งชำระเงินรายการถัดไปได้                            

  2.  เมื่อผู้สมัครเรียนชำระเงินค่าเล่าเรียนเรียบร้อยแล้วให้เก็บหลักฐานการชำระเงินเพื่อติดต่อขอรับอุปกรณ์การเรียน พร้อมยื่นเอกสารประกอบการสมัครเรียน
  (ตั้งแต่บัดนี้ – 31 สิงหาคม 2565)

  3.  ผู้สมัครเรียนที่ชำระค่าเล่าเรียนเรียบร้อยแล้ว สามารถตรวจสอบตารางเรียนในระบบสมัครเรียนได้ หรือระบบ e- Student (ระบบข้อมูลนักศึกษา) https://mis.chonburi.spu.ac.th/estudent/

  4.  ผู้สมัครเรียนที่มีความประสงค์ยื่นกู้กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาชำระเงินสดขั้นต่ำ 6,000 บาท เมื่อกองทุนฯ อนุมัติการกู้เรียบร้อยแล้ว จึงสามารถลงทะเบียนเรียนได้

  5. กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ เรียนล่วงหน้า (Early Birds) ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565
                          วันอาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน 2565                        
  6. วันเปิดเรียน เรียนล่วงหน้า (Early Birds) ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565
                         วันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2565
                         ติดต่อสอบถามข้อมูล :  ศูนย์รับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี
                         โทรศัพท์ 09-5467-8516 หรือ  038-146-123 ต่อ 2121-2126
                         QR Code กลุ่มนักศึกษาใหม่                        

                         คลิกเข้าร่วมกลุ่มนักศึกษาใหม่
                         หรือ LINE : @129yycgo