บริการและสวัสดิการนักศึกษา

 การส่งเสริมการฝึกของนักศึกษาฝึกเรียน รด.  ศูนย์ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ (Fitness Center)
 บริการประกันอุบัติเหตุ  บริการยืมอุปกรณ์กีฬา
 บริการห้องพยาบาล และปฐมพยาบาลเบื้องต้น  บริการยืมหนังสือและยืมข้ามวิทยาเขต
 บริการตรวจสุขภาพประจำปี  บริการห้องสมุด
 บริการให้คำปรึกษาและแนะแนว  บริการศูนย์กีฬาในร่ม
 บริการผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร  กิจกรรมเสริมหลักสูตร
 บริการผ่อนผันการเรียกพลเพื่อฝึกวิชาทหาร

บริการข้อมูลบน Website ด้วยระบบต่างๆ

 ระบบ Single Password  ระบบ e-Student
 ระบบ e-Library  ระบบ Mail 365
 ระบบ SPUC-LTAS

บริการระบบสารสนเทศต่างๆ สำหรับนักศึกษา

 บริการเครือข่ายไร้สาย (Wireless LAN)
 บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
 บริการด้านอื่นๆ

 บริการประกันอุบัติเหตุ
   นักศึกษาจะได้รับความคุ้มครองเนื่องจากอุบัติเหตุตลอด 24 ชั่วโมง ในวงเงินประกัน 100,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลต่อการเกิดอุบัติเหตุ ครั้งละไม่เกิน 10,000 บาท และหากศูนย์เสียอวัยวะ หรือทุพลภาพจะได้รับค่าทดแทนตามที่กำหนด ติดต่อขอทราบรายละเอียดได้ที่สำนักงานบริการสวัสดิการนักศึกษา ชั้น 1 อาคาร 72 ปี ดร.สุข - มาลินี พุคยาภรณ์ โทรศัพท์ 038-146-123 ต่อ 3110
 บริการห้องผู้ป่วย (ห้องพยาบาล) และปฐมพยาบาลเบื้องต้น
   นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัย หากเกิดการเจ็บป่วยโดยปัจจุบันทันด่วน และเป็นการเจ็บป่วยที่ไม่มีอันตรายร้ายแรง นักศึกษาสามารถขอรับการปฐมพยาบาลเบื้องต้นได้ที่ห้องพยาบาล ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ทุกวันอังคาร - อาทิตย์ ติดต่อขอทราบรายละเอียดได้ที่สำนักงานบริการสวัสดิการนักศึกษา ชั้น 1 อาคาร 72 ปี ดร.สุข - มาลินี พุคยาภรณ์ โทรศัพท์ 038-146-123 ต่อ 3110
 บริการตรวจสุขภาพประจำปี
   มหาวิทยาลัยจัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปี โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญแก่นักศึกษาปีละ 1 ครั้งโดยมหาวิทยาลัยจะประกาศและประชาสัมพันธ์ให้ทราบทั่วกัน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ติดต่อขอทราบรายละเอียดได้ที่สำนักงานบริการสวัสดิการนักศึกษา ชั้น 1 อาคาร 72 ปี ดร.สุข - มาลินี พุคยาภรณ์ โทรศัพท์ 038-146-123 ต่อ 3110
 บริการให้คำปรึกษาและแนะแนว
   มหาวิทยาลัยมีศูนย์ให้คำปรึกษา ช่วยเหลือ และให้คำปรึกษาในทุก ๆ เรื่อง อาทิ ด้านการศึกษา จะช่วยนักศึกษาในการเลือกสาขาเรียนได้ตรงตามความถนัด แนะวิธีเรียนในมหาวิทยาลัย ให้คำแนะนำนักศึกษาในเรื่องการปรับตัว การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย นักศึกษาสามารถปรึกษาและพูดคุยกับอาจารย์ เพื่อขอคำแนะนำได้ที่ ศูนย์ให้คำปรึกษาและแนะแนว ชั้น 1 อาคารยิมเนเซียม โทรศัพท์ 038-146-123 ต่อ 3504, 3507
 บริการผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร
   สำหรับนักศึกษาชายที่ไม่ได้เรียนวิชาทหารจะต้องไปทำการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการมหาวิทยาลัยจะดำเนินการขอผ่อนผันการรับราชการทหารต่อกระทรวงกลาโหมผ่านทบวงมหาวิทยาลัยโดยนักศึกษาจะต้องยื่นคำร้องเพื่อขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารไว้ก่อน ติดต่อขอทราบรายละเอียดได้ที่สำนักงานบริการสวัสดิการนักศึกษา ชั้น 1 อาคาร 72 ปี ดร.สุข - มาลินี พุคยาภรณ์โทรศัพท์ 038-146-123 ต่อ 3104 และ 3105
 บริการผ่อนผันการเรียกพลเพื่อฝึกวิชาทหาร
   นักศึกษาที่มีความประสงค์จะขอผ่อนผันการเรียกพล ให้นําสําเนาหลักฐานพร้อมลงนาม รับรองสําเนาถูกต้องทุกฉบับ ไปยื่นที่ต้นสังกัดเพื่อรวบรวมแล้วจัดส่งให้มหาวิทยาลัยดําเนินการขอผ่อนผันไปยังกระทรวงกลาโหมต่อไป ที่มหาวิทยาลัยศรีปทุม โดยสามารถติดต่อ สอบถามได้ที่สำนักงานบริการสวัสดิการนักศึกษา ชั้น 1 อาคาร 72 ปี ดร.สุข - มาลินี พุคยาภรณ์ โทรศัพท์ 038-146-123 ต่อ 3104 และ 3105 ตามกำหนดของหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน
 การส่งเสริมการฝึกของนักศึกษาฝึกเรียน รด.
   นักศึกษาที่สนใจจะสมัครเข้าเป็นนักศึกษาวิชาทหาร หรือเคยได้รับการฝึกวิชาทหารมาจากโรงเรียนเดิมแล้วสามารถที่จะสมัครโอนย้ายมาศึกษาในชั้นปีต่อไป ที่มหาวิทยาลัยศรีปทุม โดยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานบริการสวัสดิการนักศึกษา ชั้น 1 อาคาร 72 ปี ดร.สุข - มาลินี พุคยาภรณ์ โทรศัพท์ 038-146-123 ต่อ 3104 และ 3105 ตามกำหนดของหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน
 ศูนย์ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ (Fitness Center)
   บริการห้องออกกำลังกายซึ่งพร้อมด้วยอุปกรณ์สำหรับการออกกำลังกายที่ทันสมัย เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง และรู้จักการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
 บริการยืมอุปกรณ์กีฬา
   นักศึกษาที่มีความประสงค์จะเล่นกีฬาสามารถติดต่อขอยืมอุปกรณ์กีฬาได้ที่สำนักงานกิจการนักศึกษา สอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักงานกิจการนักศึกษา ชั้น 1 อาคารยิมเนเซียม โทรศัพท์ 038-146-123 ต่อ 3428 (งานกีฬา)
 บริการยืมหนังสือและยืมข้ามวิทยาเขต
   นักศึกษาสามารถค้นคว้าเพิ่มเติมนอกเหนือจากการเรียนในห้องเรียนได้ โดยการอ่านหนังสือที่มีอยู่ในห้องสมุด และสามารถยืมหนังสือกลับไปอ่านที่บ้านได้ โดยใช้บัตรนักศึกษา เป็นหลักฐานในการยืม - คืนหนังสือ ทั้งนี้นักศึกษาสามารถยืมหนังสือได้ทันทีเมื่อลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานั้น ๆ โดยสมาชิกภาพมีอายุ 1 ภาคเรียน การยืมหนังสือข้ามวิทยาเขต นักศึกษาต้องแจ้งความจำนงค์ที่เคาน์เตอร์บริการยืม - คืน พร้อมยื่นบัตรนักศึกษาเป็นหลักฐาน ติดต่อขอทราบรายละเอียดได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืม - คืน สำนักหอสมุดชั้น 3 อาคาร ดร.สุข - มาลินี พุคยาภรณ์ โทร. 038-146-123 ต่อ 2303-2304
 บริการห้องสมุด
   มหาวิทยาลัยเปิดบริการห้องสมุดสำหรับนักศึกษาทุกคณะ ได้ใช้ศึกษาค้นคว้าข้อมูล โดยห้องสมุดของมหาวิทยาลัย เปิดให้บริการที่ ชั้น 3 และชั้น 4 อาคาร ดร.สุข - มาลินี พุคยาภรณ์ และนอกจากนี้ยังมีห้องสมุดสำหรับนักศึกษาปริญญาโท ตั้งอยู่ที่ ชั้น 6 อาคาร ดร.สุข - มาลินี พุคยาภรณ์ซึ่งให้บริการยืม-คืน หนังสือ-ซีดีรอม, บริการวารสาร-หนังสือพิมพ์, เรื่องสั้น, นิยาย, อ้างอิง, งานวิจัยสามารถโทรสอบได้ที่ เบอร์ภายใน (ชั้น 3-4) 2301-5, (ชั้น 6) 2613
   สามารถเข้าใช้ระบบได้ที่นี่ 
 บริการศูนย์กีฬาในร่ม
    ศูนย์กีฬาในร่มตั้งอยู่ ณ ชั้น 2 อาคารยิมเนเซี่ยม เปิดให้บริการเวลา 08.30-19.30 น.ประกอบด้วย สนามกีฬาที่ให้บริการ ดังนี้ สนามบาสเกตบอล , สนามวอลเลย์บอล ,สนามแบดมินตันสนามเซปักตะกร้อ และโต๊ะเทเบิลเทนนิส จำนวน 2 โต๊ะ
    ภายในศูนย์กีฬาในร่ม มีอัฒจันทร์ไว้รองรับการชมการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆซึ่งสามารถบรรจุผู้ชมได้ประมาณ 700 คน และยังมีห้องพักนักกีฬา ห้องเปลี่ยนเครื่องแต่งกายไว้บริการแก่ผู้มาใช้บริการ
 กิจกรรมเสริมหลักสูตร
   มหาวิทยาลัยต้องการให้นักศึกษามีความพร้อมในด้านต่างๆ นอกเหนือไปจากการเรียนการสอนในรายวิชาต่างๆ แล้ว มหาวิทยาลัยยังสนับสนุนให้ทุกคณะจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรขึ้นเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาเกิดทักษะความเชี่ยวชาญเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ ทั้งเชิงวิทยาการและวิชาชีพโดยกิจกรรมเสริมหลักสูตรนี้มุ่งสร้างให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยศรีปทุมมีคุณลักษณะหรือเอกลักษณ์ ตามปณิธานของมหาวิทยาลัย คือ “ ปัญญา เชี่ยวชาญ เบิกบาน คุณธรรม ”
   โดยมหาวิทยาลัยส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาต่างสาขาวิชามี โอกาสได้ทำกิจกรรมเชิงวิชาการและวิชาชีพร่วมกัน ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษามีโอกาสบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาต่างๆ ทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพเพื่อให้เกิดทักษะและความเชี่ยวชาญ อันจะเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาในการประกอบอาชีพ นอกจากนั้น กิจกรรมเสริมหลักสูตรยังช่วยให้นักศึกษาปรับตนเองให้เข้ากับโลกของการทำงานจริงเมื่อสำเร็จการศึกษา ลักษณะของกิจกรรมประกอบด้วยการบรรยายพิเศษ การสัมมนา การอภิปราย การฝึกอบรม ทัศนศึกษา และอื่นๆ
 ระบบ Single Password
   ทางมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการพัฒนาปรับปรุงระบบเครือข่ายสารสนเทศ ให้มีประสิทธิภาพในการรองรับการให้บริการแก่ นักศึกษา และเพื่อรองรับกับ ประกาศมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี เรื่อง แนวทางและข้อปฏิบัติในการใช้ทรัพยากร และเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ของมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี และ พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับ คอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 โดยปรับเปลี่ยนนโยบายการเข้าใช้งานระบบสารสนเทศต่างๆ ทั้งหมดของมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ได้แก่ ระบบ e-Student, e-Office, Mail365, SPUC-LTAS, LAN, Wireless LAN, เป็นต้น แบบระบบ Single โดย นักศึกษาสามารถใช้ Password เดียวกันในการเข้าใช้งานระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย
   นักศึกษาที่ลงทะเบียนเป็นนักศึกษาแล้ว จะได้รับสลิปที่บรรจุ Username และ Password เพื่อเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ ของมหาวิทยาลัย (Username และ Password ขอให้นักศึกษาเก็บเป็นความลับ อย่าให้ผู้อื่นทราบเป็นอันขาด)
   นักศึกษาสามารถเปลี่ยน Password ใหม่ได้ที่ 
 ระบบ e-Student
   บริการระบบ e-Student เป็นระบบสารสนเทศสำหรับนักศึกษา เพื่ออำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา เช่น Office Hour ของอาจารย์ที่ปรึกษา รายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียน การตรวจสอบผลการเรียน ตารางเรียน ปฏิทินการศึกษา รวมทั้งประกาศ/คำสั่งของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา เป็นต้น นอกจากนี้นักศึกษายังสามารถลงทะเบียนเรียน Online ได้ด้วยตนเอง โดยไม่ต้องเดินทางมาลงทะเบียนเรียนที่มหาวิทยาลัย
   เข้าใช้งานระบบ e-Student ได้ที่ 
 ระบบ e-Library
   บริการระบบ e-Library เป็นระบบห้องสมุดแบบ Online ที่สมบูรณ์ โดยนักศึกษาสามารถค้นคว้าข้อมูลต่าง ๆ ผ่านเครือข่าย Internet และสามารถสืบค้นหนังสือจากฐานข้อมูลกว่า 50,000 เล่ม ผ่านระบบ e-Library ได้ตลอดเวลา
   เข้าใช้งานระบบ e-Library ได้ที่ 
 ระบบ Mail 365
   บริการรับ-ส่งเมล์สำหรับนักศึกษา ผ่านระบบ Office 365 โดยมีระบบป้องกันจดหมายขยะและป้องกันไวรัสที่แนบมากับจดหมาย รวมทั้งมีพื้นที่สำหรับเก็บข้อมูลจดหมายของผู้ใช้งาน สามารถมั่นใจได้ว่าจดหมายที่เก็บในเครื่อง Server จะไม่มีโอกาสสูญหาย
   เข้าใช้งานระบบ Mail 365 ได้ที่ 
 ระบบ SPUC-LTAS
    บริการระบบ SPUC-LTAS เป็นระบบที่อำนวยความสะดวกให้กับนักศึกษาในการทบทวนบทเรียนนอกเหนือจากชั่วโมงเรียน ในรายวิชาต่าง ๆ และนักศึกษาสามารถติดต่อกับอาจารย์ผู้สอน โดยนักศึกษาไม่จำเป็นต้องมาพบอาจารย์ผู้สอนที่มหาวิทยาลัย นอกจากนี้ นักศึกษาสามารถติดตามข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิชาเรียน การสั่งงานจากอาจารย์ การส่งการบ้าน และการทำแบบทดสอบ ได้จากที่บ้าน หรือสถานที่อื่น ๆ ที่มีอินเทอร์เน็ตใช้งาน
   เข้าใช้งานระบบ SPUC-LTAS ได้ที่ 
 บริการเครือข่ายไร้สาย (Wireless LAN)
   มหาวิทยาลัยได้จัดสรรงบประมาณสำหรับดำเนินการติดตั้ง Access Point ทั่วทั้งมหาวิทยาลัย เพื่อรองรับการใช้งาน Wireless LAN สำหรับนักศึกษาที่มีเครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook และ SmartPhone ใช้งาน ไม่ว่านักศึกษาจะอยู่ที่ใดภายในมหาวิทยาลัย ก็จะสามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตโดยใช้ Wireless LAN ได้ ซึ่งปัจจุบันมีพื้นที่ให้บริการ Wireless LAN ดังนี้
    - บริเวณอาคาร ดร.สุข – มาลินี พุคยาภรณ์
    - บริเวณอาคาร 72 ปี ดร.มาลินี พุคยาภรณ์
    - บริเวณอาคารยิมเนเซียม
    - บริเวณอาคาร ดร.สุข มาลินี พุคยาภรณ์
   บุคลากรและนักศึกษา สามารถใช้งานระบบเครือข่ายไร้สาย WSPUC , @WSPUC และ WSPUC-A
 บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
   ในกรณีที่นักศึกษาเรียนรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานคอมพิวเตอร์ นักศึกษาจะได้รับการฝึกปฏิบัติจริงกับเครื่องคอมพิวเตอร์ ซึ่งภายในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์จะมีเครื่องคอมพิวเตอร์รองรับนักศึกษาทุกคนอย่างเพียงต่อในอัตราส่วน 1:1 เครื่องคอมพิวเตอร์เหล่านี้ เมื่อใช้งานถึงระยะเวลา 3 ปี ทางมหาวิทยาลัยจะทำการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงใหม่ทั้งหมด เพื่อให้ก้าวทันต่อวิวัฒนาการของเทคโนโลยีใหม่ ๆ ในปัจจุบัน มหาวิทยาลัยได้จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ Work Station และเครื่องคอมพิวเตอร์ MAC คุณภาพสูง เพื่อใช้สำหรับงานด้าน กราฟิกและแอนิเมชันโดยเฉพาะ
   นอกจากนี้มหาวิทยาลัยได้เปิดให้บริการ Free Lab แก่นักศึกษาในช่วงเวลาทำการของมหาวิทยาลัย เวลา 8.30 – 16.30 น. โดยสามารถใช้บริการได้ที่ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 อาคาร 72 ปี ดร.มาลินี พุคยาภรณ์ ซึ่งสามารถตรวจสอบเวลา การใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ได้ที่ สำนักงานบริการคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคาร 72 ปี ดร.สุข - มาลินี พุคยาภรณ์ โทรศัพท์ 038-146-123 ต่อ 3159 โทรสาร 038-146-011
 บริการด้านอื่นๆ
    สำนักงานบริการคอมพิวเตอร์ยังให้บริการคอมพิวเตอร์ในด้านต่าง ๆ สำหรับนักศึกษา ไม่ว่าจะเป็นการให้คำปรึกษา และแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับเครื่องคอมพิวเตอร์ การแก้ไขปัญหาไวรัสคอมพิวเตอร์ ด้วยบริการที่เป็นกันเองจากบุคลากร
   สำนักงานบริการคอมพิวเตอร์