คุณสมบัติ

เงื่อนไขต่างๆ ในการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ในมหาวิทยาลัยศรีปทุม
- หากผู้สมัครขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง หรือพบว่าข้อมูสไม่เป็น ความจริง มหาวิทยาลัยจะตัดสิทธิ์ในการสมัคร โดยไม่มีเงื่อนไข ใดๆ ทั้งสิ้น
- หากผู้สมัครคนใดมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ จะถือว่า การสมัครครั้งนี้เป็นโมฆะ
- หากผู้ที่มารายงานตัวเข้าศึกษาคนใดไม่สำเร็จการศึกษาใน ระดับมัยมศึกษาตอนปลาย(ม.6)/ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูง(ปวส.) หรือเทียบเท่า มหาวิทยาลัยถือว่าการรายงานตัวเข้าศึกษาในครั้งนี้เป็นโมฆะ
- มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินให้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้ง สิ้น