หลักฐานการสมัคร

หลักฐานการสมัคร

  1.รูปถ่ายสี ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
  2.สำเนาหนังสือสำคัญแสดงวุฒิการศึกษาฉบับสำเร็จการศึกษา จำนวน 2 ชุด
  3.สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ชุด
  4.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 2 ชุด
  5.สำเนาหนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อตัว หรือชื่อสกุล จำนวน 2 ชุด (ถ้ามี)
  6.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนบิดา-มารดา จำนวน 1 ชุด
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี 79 หมู่ 1 ถนนบางนา - ตราด ตำบลคลองตำหรุ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000
โทรศัพท์ 0954678516 หรือ 038-146-123 โทรสาร 038-146-011 หรือ www.chonburi.spu.ac.th  email: regis@chonburi.spu.ac.th