สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร 1/2567

คณะ/สาขาวิชา
กองทุนกู้ยืมฯ
ปริญญาตรี
สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับ
 ม.6, ปวช. หรือเทียบเท่า
สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษา
ระดับ ปวส.
รอบปกติ
รอบเสาร์ - อาทิตย์
รอบวันอาทิตย์
เทียบโอน
รอบปกติ
เทียบโอน
รอบวันอาทิตย์
  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  (Information and Communication Technology)
ลักษณะที่ 1 (กยศ. เดิม)

-
-
-

  สาขาวิชานิติศาสตร์
  (Laws)
ลักษณะที่ 1 (กยศ. เดิม)


-
-
-
  สาขาวิชานิติศาสตร์ (นักเรียนนายสิบตำรวจ)
  (Laws)
-
-

-
-
-
 คณะนิเทศศาสตร์
  (School of Communication Arts)
  สาขาวิชาการออกแบบสื่อดิจิทัล
  (Digital Media Design)
ลักษณะที่ 2 (กรอ. เดิม)

-
-

-
 คณะบริหารธุรกิจ
  (School of Business Administration)
  สาขาวิชาการบริหารและการจัดการสมัยใหม่
  (Modern Administration and Management)
ลักษณะที่ 1 (กยศ. เดิม)


-


  สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล
  (Digital Marketing)
ลักษณะที่ 1 (กยศ. เดิม)

-
-


  สาขาวิชาการบริหารและการจัดการสมัยใหม่ และสาขาการตลาดดิจิทัล
ลักษณะที่ 1 (กยศ. เดิม)
-
-
-
-

 คณะบัญชี
  (School of Accountancy)
  สาขาวิชาการบัญชี
  (Accountancy)
ลักษณะที่ 2 (กรอ. เดิม)

-
-


 คณะศิลปศาสตร์
  (School of Liberal Arts)
  สาขาวิชาภาษาจีนสื่อสารธุรกิจ (หลักสูตร 2+2)
  (Chinese for Business Communication)
  เป็นหลักสูตรความร่วมมือพิเศษระหว่างมหาวิทยาลัยศรีปทุม กับ มหาวิทยาลัยกุ้ยโจว (ประเทศจีน)
  จบแล้วได้ปริญญา 2 ใบ จากทั้งสองมหาวิทยาลัย
ลักษณะที่ 2 (กรอ. เดิม)

-
-
-
-
  สาขาวิชาภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ
  (English for Business Communication)
ลักษณะที่ 2 (กรอ. เดิม)

-
-
-

ลักษณะที่ 2 (กรอ. เดิม)

-