ค่าเทอม ประมาณการค่าเล่าเรียน มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี
ประมาณการค่าเล่าเรียน
(ค่าใช้จ่ายอาจมีการเปลี่ยนแปลง สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์รับสมัคร)


ดาวน์โหลดประมาณการค่าเล่าเรียน


คณะ/สาขาวิชา รอบ หลักสูตร
ชั้นปีที่ 1
ตลอดหลักสูตร
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ภาคฤดูร้อน
  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
  School of Information Technology
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (รอบปกติ) 4 ปี 40,350 39,500 - 298,400
วันอาทิตย์ เทียบโอนวันอาทิตย์ 44,750 43,700 15,700 191,200
  คณะนิติศาสตร์
  School of Law
สาขาวิชานิติศาสตร์ (รอบปกติ) 4 ปี 37,550 37,800 - 274,900
(รอบเสาร์-อาทิตย์) 4 ปี 37,550 33,000 14,000 288,100
เสาร์-อาทิตย์ (นักเรียนนายสิบตำรวจ) 4 ปี 35,550 34,800 14,000 214,450
  คณะนิเทศศาสตร์
  School of Communication Arts
สาขาวิชาการออกแบบสื่อดิจิทัล (รอบปกติ) 4 ปี 43,950 45,400 19,300 291,350
รอบปกติ เทียบโอนรอบปกติ 47,950 45,300 21,000 199,400
  คณะบริหารธุรกิจ
  School of Business Administration
สาขาวิชาการบริหารและการจัดการสมัยใหม่ (รอบปกติ) 4 ปี 37,550 36,200 - 271,700
รอบปกติ เทียบโอนรอบปกติ 45,150 39,800 18,800 181,400
วันอาทิตย์ 4 ปี 32,750 31,400 14,000 277,100
วันอาทิตย์ เทียบโอนวันอาทิตย์ 40,350 35,000 14,000 181,400
สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล (รอบปกติ) 4 ปี 37,550 31,400 - 274,400
รอบปกติ เทียบโอนรอบปกติ 45,650 42,000 18,800 184,100
วันอาทิตย์ เทียบโอนวันอาทิตย์ 35,550 35,000 18,800 181,400
สาขาวิชาการบริหารและการจัดการสมัยใหม่ และสาขาวิชาการตลาดดิจิทัล วันอาทิตย์ เทียบโอนวันอาทิตย์ 40,350 35,000 14,000 224,650
  คณะบัญชี
  School of Accountancy
สาขาวิชาการบัญชี (รอบปกติ) 4 ปี 37,550 36,200 - 277,000
รอบปกติ เทียบโอนรอบปกติ 35,550 35,000 14,000 165,800
วันอาทิตย์ เทียบโอนวันอาทิตย์ 35,550 30,200 14,000 178,250
  คณะโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
  
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (รอบปกติ) 4 ปี 37,550 41,500 - 272,200
รอบปกติ เทียบโอนรอบปกติ 45,650 39,800 18,800 185,500
วันอาทิตย์ 4 ปี 37,550 36,200 18,800 285,400
วันอาทิตย์ เทียบโอนวันอาทิตย์ 40,350 39,800 18,800 189,900
  คณะศิลปศาสตร์
  
สาขาวิชาภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ (รอบปกติ) 4 ปี 42,350 36,200 - 271,800
วันอาทิตย์ เทียบโอนวันอาทิตย์ 30,750 30,200 18,800 194,250
สาขาวิชาภาษาจีนสื่อสารธุรกิจ (รอบปกติ) 4 ปี 41,750 33,200 - 309,300

*หมายเหตุ นักศึกษาหลักสูตรเทียบโอน มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจากประมาณการค่าเทอมตามแผนการเรียน ในวิชาสอบเทียบ หน่วยกิตละ 700 บาท ตามรายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดให้สอบเทียบในรายวิชาที่นักศึกษาไม่สามารถเทียบโอนได้